தொடர்கள்

10
லெந்து கால தியானம் 2023

லெந்து கால தியானம் 2023

இந்த லெந்து காலத்தில் நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து எப்படியெல்லாம் அந்த சித்ரவதை அனுபவித்தார்

10
தாவீது வெறும் ஒரு ஆராதனை வீரன் அல்ல

தாவீது வெறும் ஒரு ஆராதனை வீரன் அல்ல

அநேகர் தாவீதை ஒரு ஆராதனை வீரனாக மட்டுமே காண்கிறார்கள். ஆனால் அவர் தன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின்

Lian Dhas
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project