விடாய்த்து போன மனிதனை மீட்க - லெந்து தியானம் 1

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
விடாய்த்து போன மனிதனை மீட்க - லெந்து தியானம் 1
இளங்கிளையைப்போலவும், வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப்போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார், ஏசாயா 53:2அ
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கும் ஏறக்குறைய ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர். இவர் யூதா, எருசலேம் ஆகிய நாடு பட்டணம் குறித்துள்ள தீர்க்கதரிசனத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார். இங்கு தனக்கு பின்னால் தோன்ற போகிற இயேசு கிறிஸ்துவை தரிசனத்தில் கண்டவராக இதை எழுதி வைத்துள்ளார்.

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து புதிதாக துளிர்க்கின்ற கிளையைப் போலவும், புதிதாக எழும்புகின்ற வேரை போலவும் அழகாகவும் வளமையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் ஆற்றலாகவும் இருப்பதாக காண்கின்றார். எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பாகவும் வறண்டு விடாயத்து போன மனித குலத்துக்கு முன்பாகவும் யாவரும் விரும்புகிறவராக எழும்புகிறார். இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் இவ்வுலகில் துளிர்க்கின்ற கக்ஷகிளையைப் போலவும் கடினமான சூழல்களிலும் கல் மண் யாவையும் கிழித்து புறப்படும் வேர்நுனி போலவும் ஆரோக்கியமாகவும், ஆற்றலாகவும், அழகாகவும், கிறிஸ்துவின் சாயல் உடையவர்களாகவும் இருப்பர். 
அன்பானவர்களே இவரையே உங்கள் நம்பிக்கையாக கொண்டிருங்கள். வறட்சியிலும் முன்னேறுவீர்கள். 

ஈசாயென்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி, அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பிச் செழிக்கும். ஏசாயா 11:1
 
சிந்திக்க
நீங்கள் கிறிஸ்துவை போல உங்கள் பிற்கால சந்ததிக்கு அழகாயிருக்க என்ன செய்கிறீர்கள்?
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project