மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று - லெந்து தியானம் 47

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று - லெந்து தியானம் 47
முதன் முதலில் படைக்கப்பட்ட ஆதாமினால் பாவம் உலகில் உண்டாகிடுச்சு. பாவத்தினால் மரணமும் உலகத்தில் உண்டானது. பிந்திய ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் பாவ மன்னிப்பு உண்டானது. ஜீவனும் உண்டானது. ஆதாமை பின்தொடர்கிறவர்கள் தொடர்ந்து மரணத்தில் நிலை கொண்டிருக்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஜீவனில் நிலைத்திருக்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவன் நமக்குள் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையாக கிரியைச் செய்ய தொடர்ந்து நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாய் விசுவாசத்திலே உறுதியாய் நிலைத்திருப்போமாக. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன்.
இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் நல்வாழ்த்துக்கள் 
அந்தப்படியே முந்தின மனுஷனாகிய ஆதாம் ஜீவாத்துமாவானான் என்றெழுதியிருக்கிறது. பிந்தின ஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானார். 
1கொரி15:45
சிந்திக்க
நமது பலவீனங்களில் குறைவுகளில் நெருக்கடிகளில் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுலின் ஜீவன் நமக்குள் கிரியை செய்கின்றதா?.

Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project