நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 4

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 4
நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார்.
ஏசாயா 53:5அ
ஏசாயா 53:4ல் அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டார் என்று நமக்குள் கிறிஸ்து வருவது வரையிலும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக் கொண்ட போது தான் அவர் என்னுடைய மீறுதலுக்காகவும் என் அக்கிரமங்களுக்காகவும் நொறுக்கப்பட்டார் என்று அறிந்து கொண்டோம். இந்த அறிவு நமக்குள் வந்தபோது நமக்குள் வருத்தமும் வேதனையும் உண்டானது. அவர் மேல் அன்பு அதிகமானது. எல்லாரை விடவும் எல்லாவற்றையும் விட அவரை அதிகமாக நேசிக்கலானோம்.  அவருக்கு கீழ்ப்படிய ஒப்புக்கொடுத்தோம். ஆகையினால் தான் பவுல் கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருங்கி ஏவுகிறது என்று கூறுகின்றார். 

கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளைத் தொடர்ந்துவரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியைப் பின்வைத்துப்போனார்.
1பேதுரு 2:21
சிந்திக்க
அவருக்காக - அவரது சபைக்காக - அவரது சுவிசேஷத்திற்காக -  அநேகரை மீட்பதற்காக நீ பட்ட பாடுகளை குறித்து நீ மரிக்கும் போது உன்னை குறித்து சாட்சி பகர்வர்களா?
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project