சாபத்திற்கு நம்மை நீங்கலாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் - லெந்து தியானம் 3

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
சாபத்திற்கு நம்மை நீங்கலாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் - லெந்து தியானம் 3
கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்கலாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். 
கலாத்தியர் 3:13
ஏசாயா 53:4 ன்படி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை தன் மேல் ஏற்றுக் கொண்டு நமது பாவத்தினிமித்தம் நம் மேல் சுமத்தப்பட்ட சாபத்தையும் தண்டனையாகிய மரணத்தையும் நீக்கி போட்டார். நாம் அவர் மேல் அனுதாபம் காண்பிக்கிறவர்களாக அல்லாது அவர் எனக்காகவே இவ்விதமாக மரணத்தை சிலுவையில் சகித்தார் என்று அறிந்திருக்க வேண்டும். 

நியாயப்பிரமாணமாகிய மோசேயின் பிரமாணம் வந்த பின்பு நம்மில் இருந்த பாவம் வெளிப்பட்டது. நமது வீழ்ச்சிகளெல்லாம் நம் பாவத்தினால் உண்டானது என்பதை குறித்த தெளிவு உண்டானது. அதற்கு பரிகாரம் தேட பலர் பலவிதமாக முயற்சிக்க நாமோ கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் பரிகாரத்தை ஏற்றுக் கொண்டு சாபத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்திற்கும், இருளிலிருந்து ஒளிக்கும், மரணத்திலிருந்து ஜீவனுக்கும் கடந்து வந்தோம். ஆகவே கிறிஸ்துவன் மரணம் நம்மை பாவம் சாபத்திலிருந்து நீங்கலாக்கி மீட்டு தேவபிள்ளையாக்கியது. 
அவருடைய நாமத்தின்மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் எத்தனைபேர்களோ, அத்தனைபேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங் கொடுத்தார். 
யோவான் 1:12
சிந்திக்க
சபிக்கப்பட்டவர்களை கண்ட நீங்கள் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட என்ன செய்ய முன் வந்தீர்கள்?
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project