ஓசன்னா! ஓசன்னா!! ஓசன்னா!!! - லெந்து தியானம் 40

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
ஓசன்னா! ஓசன்னா!! ஓசன்னா!!! - லெந்து தியானம் 40
குருத்தோலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு, அவருக்கு எதிர்கொண்டுபோகும்படி புறப்பட்டு: ஓசன்னா, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற இஸ்ரவேலின் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். 
யோவான் 12:13

வெற்றியின் அடையாளம்

கழுதை மேல் ஏறி இருந்தாலும் வெற்றியாளர் வெற்றியாளர் ஏற்றார் ஆகையினால் தான் பவுல் 2கொரிந்தியர் 6:9,10 ல் அறியப்படாதவர்களென்னப்பட்டாலும் நன்றாய் அறியப்பட்டவர்களாகவும், சாகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் உயிரோடிருக்கிறவர்களாகவும், தண்டிக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் கொல்லப்படாதவர்களாகவும், துக்கப்படுகிறவர்கள் என்னப்பட்டாலும் எப்பொழுதும் சந்தோஷப்படுகிறவர்களாகவும், தரித்திரர் என்னப்பட்டாலும் அநேகரை ஜசுவரியவான்களாக்குகிறவர்களாகவும், ஒன்றுமில்லாதவர்களென்னப்பட்டாலும், சகலத்தையுமுடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்கப்பண்ணுகிறோம் என்று கூறுகின்றார்.

தாவீது சங்கீதம் 18:29 மற்றும் 33 ல் உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்துபோவேன், என் தேவனாலே ஒரு மதிலைத் தாண்டுவேன் என்றும் அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களைப்போலாக்கி, என்னுடைய உயர்தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார் என்றும் கூறுகிறார். ஆம் ஜெயம் பெற்றவர்கள். 
இவையெல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்புகூருகிறவராலே முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிறோமே.
ரோமர் 8:37
சிந்திக்க
கிறிஸ்துவினால் உண்டான ஜெயத்தை எங்காவது எப்பொழுதாவது இழக்க கூடிய சூழல் உண்டாயிற்றா?
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project