என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுங்கள் - லெந்து தியானம் 44

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுங்கள் - லெந்து தியானம் 44
என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான், நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன்.
யோவான் 6:56
இயேசு கிறிஸ்து மனிதர்களின் பாவத்தை நீக்கி பரிகாரம் செய்யும்படியாக வந்தார். இந்த பரிகார திருப்பணி ஒரு நாள் செய்யப்பட்டு முடிந்து போனது. பிறக்கப் போகிற சந்ததிகளும் இந்த பரிகாரப் பணியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சபை நடுவில் அவரின் மாம்சம் புசித்து அவரின் இரத்தம் பருகி கிறிஸ்துவோடுள்ள நல் உறவை பேணிக் காக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்.

கிறிஸ்துவன் சரீரம் இரத்தம் உணவாகக் கொள்கிறவர்கள் அவரின் இரட்சண்ய கிரியைகளை உலகிற்கு உயிருள்ள ஒன்றாக விளங்கச் செய்கிறார்கள். 

இயேசு எனக்காக மரித்தார். எனக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். எனக்காக உயிர்த்தெழுந்தார். எனக்காக திரும்பவும் வரப்போகிறார் என்று அறிவிப்பதாகும். இதினிமித்தம் நாமும் அவ்ரில் நிலைத்திருக்கிறோம். நம் சந்ததிகளும் அவரில் விசுவாசம் வைக்கும். 

எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து, இந்த அப்பத்தில் புசித்து, இந்தப் பாத்திரத்தில் பானம்பண்ணக்கடவன். 1கொரி 11:28
சிந்திக்க
கிறிஸ்துவின் பந்தியில் எத்தனை பேரை உன்னோடு உணவு உண்ண ஆயத்தப்படுத்தினாய்?.

Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project