இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் - லெந்து தியானம் 43

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் - லெந்து தியானம் 43
இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கு பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும்.
மத்தேயு 26:13
இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்ட பெண் ஒருவர் இயேசுவால் புகழப்பட்டார். இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கிக்கும் போதெல்லாம் இவள் செய்ததும் நினைவு கூரப்படும். கிறிஸ்துவின் மரணத்தோடு இணைத்து கொண்ட பவுல் அவரோடு நானும் சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறேன் என்று கூறினார். 

ஆண்டவராகிய இயேசுவின் உள்ளத்தை தொடும் காரியங்களை நாம் எப்பொழுதெல்லாம் செய்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் அவரால் புகழப்படுவோம். 

மேன்மையான பலியை செலுத்தின ஆபேல் தேவனால் புகழப்பட்டார். ஆண்டவர் கேட்ட பழியை கொடுக்க முன் வந்த ஆபிரகாம் தேவனால் புகழப்பட்டார். நாம் ஆண்டவர் விரும்பும் காணிக்கைகள் பலிகள் போன்றவற்றை செலுத்த எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும்.
 
தன்னைத்தான் புகழுகிறவன் உத்தமனல்ல, கர்த்தரால் புகழப்படுகிறவனே உத்தமன்.
2 கொரி 10:18
சிந்திக்க
நாம் ஆண்டவரால் புகழப்பட நாம் செய்கிறது என்ன?
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project