இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள் - லெந்து தியானம் 41

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள் - லெந்து தியானம் 41
இயேசு: இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள், மூன்று நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன். 
யோவான் 2:19
இயேசுவின் காலத்தில் காணப்பட்ட எருசலேம் தேவாலயம் கட்டி முடிக்கப்பட 46 வருடங்கள் ஆயிற்று. இயேசு கிறிஸ்துவோ அதை மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று கூறுகின்றார். மனுஷனால் 46 வருடமாக கட்டப்படுவது தேவனால் மூன்று நாளைக்குள் கட்டி முடிக்கப்படும்.  

இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து தமது சரீரத்தை குறித்து பேசினார். என்னை நீங்கள் கொன்று போட்டாலும் நான் மூன்றாம் நாளில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவேன் என்று கூறுகின்றார். பூமிக்குரிய ஆலயம் கட்டப் பல காலங்களாகும்.  ஆவிக்குரிய ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட மூன்று நாட்கள் போதும். நாம் ஆவிக்குரிய ஆலயங்களாக பரிணமிக்க கட்டி எழுப்பப்பட உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வைக்கும் போது மூன்று நாட்கள் போதும். 

நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தாலும் உயிர்பிக்கப்படுவோம். 
கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள்,நம்மைப் பீறினார், அவரே நம்மைக் குணமாக்குவார், நம்மை அடித்தார், அவரே நம்முடைய காயங்களைக் கட்டுவார். இரண்டு நாட்களுக்குப் பின்பு அவர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார், மூன்றாம் நாளில் நம்மை எழுப்புவார், அப்பொழுது நாம் அவருடைய சமுகத்தில் பிழைத்திருப்போம். 
ஓசியா 6:1,2
சிந்திக்க
உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை - ஜீவன் செயல்படுகிறதா?

Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project