அவர் மரணத்தைப் பரிகரித்தார் - லெந்து தியானம் 46

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
அவர் மரணத்தைப் பரிகரித்தார் - லெந்து தியானம் 46
அவர் மரணத்தைப் பரிகரித்து, ஜீவனையும் அழியாமையையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கினார். 
2 தீமோத்தேயு 1:10
பாவம் வந்தபோது மரணம் வந்தது. மரணம் வந்தபோது அழிவு உண்டானது.
இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பாடுபட்டு இரத்தம் சிந்தியதினால் பாவத்துக்கு முடி உண்டானது. இயேசு மரித்து உயர்த்ததினால் மரணத்துக்கு முடிவு உண்டானது. இவ்விதம் பாவத்திற்கும் மரணத்துக்கும் முடிவு உண்டானதினால் ஜீவனும் அறியாமையும் திரும்ப உண்டானது. மரித்தாலும் பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை உண்டானது. பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை உண்டானதினால் காலம் காலமாக கிறிஸ்துவோடு இருப்போம் என்ற நம்பிக்கையும் உண்டானது. 
இந்த ஜீவனும் அறியாமையையும்  சுவிசேஷத்தினால் உலகம் எங்கும் அறிவிக்கப்படுகிறது. 
விசுவாசிப்பவர்கள் ஜீவன் அடைந்து கிறிஸ்துவோடு என்றென்றும் வாழ்வார்கள்.
ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே, அந்த ஒருவன்மூலமாய், மரணம் ஆண்டுகொண்டிருக்க, கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசுகிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்களென்பது அதிகநிச்சயமாமே.
ரோமர் 5:17
சிந்திக்க
இப்படிப்பட்ட ஜீவனும் அழியாமையும் உனக்கு கிடைத்திருக்க நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு இவை கிடைக்க முயற்சித்தீர்கள்?
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project