அசட்டைபண்ணப்பட்டு, மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 2

Rev. I Mesia Dhas -
1 நிமிடத்தில் வாசிக்கலாம்
-
அசட்டைபண்ணப்பட்டு, மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 2
அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டவரும், 
மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும், 
துக்கம் நிறைந்தவரும், 
பாடு அநுபவித்தவருமாயிருந்தார், 
அவரைவிட்டு, 
நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக்கொண்டோம், 
அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டிருந்தார், 
அவரை எண்ணாமற்போனோம். 
ஏசாயா 53:3

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவசாயலை இழந்து அடிமையாகிய மனுஷ உருவம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மில் ஒருவரை போலானார். அசட்டை பண்ண பட்ட -  புறக்கணிக்கப்பட்ட நம்மை மீட்பதற்கு அவர் அசட்டை பண்ண பட்டார் - புறக்கணிக்கப்பட்டார். இந்த செயல் நாம் அனுதினமும் நினைத்துப் பார்க்கின்றோமா? அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு தடவை மட்டுமே நினைவு கூருகின்றோமா ?

அன்னை தெரசா அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை - அசட்டை பண்ண பட்டவர்களை தேடி இந்தியா வந்து அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்தார்.  

நம்மில் எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்துள்ளோம்?  நாம் புறக்கணிக்கப்பட்டு - அசட்டை பண்ணப்பட்டு கிடந்த போது யாரோ ஒருவர் நம்மிடம் வந்து அறிவுரை சொல்லி சுவிசேஷம் அறிவித்து நம்மை உயர்ந்து வர வைத்தார்களே.  அவர்களை நினைவு கூற்கின்றோமா? கைமாறு செய்கின்றோமா?

நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரைத் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது. சங்கீதம் 136:23. 

சிந்திக்க
புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை - அசட்டை பண்ணப்பட்டவர்களை நண்பர்களாக கொள்கிற மனம் நம்மிடம் எப்பொழுதாவது வந்ததா?
Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project