கட்டுரைகள்

53
விடாய்த்து போன மனிதனை மீட்க - லெந்து தியானம் 1

விடாய்த்து போன மனிதனை மீட்க - லெந்து தியானம் 1

இளங்கிளையைப்போலவும், வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப்போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார்

37
அசட்டைபண்ணப்பட்டு, மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 2

அசட்டைபண்ணப்பட்டு, மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 2

அன்னை தெரசா அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை - அசட்டை பண்ண பட்டவர்களை தேடி இந்தியா வந்து அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்தார்.

10
அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லமையின்படியே ஆசாரியரானார் - லெந்து தியானம் 24

அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லமையின்படியே ஆசாரியரானார் - லெந்து தியானம் 24

யோபு தனக்கும் ஆண்டவருக்கும் நடுவாக நின்று தனக்காக ஆண்டவரிடம் மன்றாட ஒருவர் இருந்தால் நலமாய் இருக்கும் என்று கதறினார். அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லமையின்படியே ஆசாரியரானார்

41
தாவீது வெறும் ஒரு ஆராதனை வீரன் அல்ல - 1

தாவீது வெறும் ஒரு ஆராதனை வீரன் அல்ல - 1

இன்றைய இளைஞர்கள் தாவீதை வெறும் ஒரு ஆராதனை வீரனாக மட்டுமே நினைத்து கொள்கின்றனர். ஆனால் அவரைப்போல தேவனுக்கு

Lian Dhas
13
பாவம் பரிகரிக்கப்பட ஒரு உயிர் ஈடாக கொடுக்கப்பட்டது - லெந்து தியானம் 29

பாவம் பரிகரிக்கப்பட ஒரு உயிர் ஈடாக கொடுக்கப்பட்டது - லெந்து தியானம் 29

பாவம் உலகத்தில் வந்த போது பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட அல்லது செய்த பாவம் பரிகரிக்கப்பட ஒரு உயிர் ஈடாக கொடுக்கப்பட்டது.

21
மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று - லெந்து தியானம் 47

மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று - லெந்து தியானம் 47

மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால், மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று. முதன் முதலில் படைக்கப்பட்ட ஆதாமினால் பாவம் உலகில் உண்டாகிடுச்சு.

30
அவர் மரணத்தைப் பரிகரித்தார் - லெந்து தியானம் 46

அவர் மரணத்தைப் பரிகரித்தார் - லெந்து தியானம் 46

இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பாடுபட்டு இரத்தம் சிந்தியதினால் பாவத்துக்கு முடி உண்டானது. இயேசு மரித்து உயர்த்ததினால் மரணத்துக்கு முடிவு உண்டானது.

23
அதை கண்டவன் சாட்சி கொடுக்கிறான் - லெந்து தியானம் 45

அதை கண்டவன் சாட்சி கொடுக்கிறான் - லெந்து தியானம் 45

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைவதை மேற்பரப்பார்வையிடுகிறவன் கிறிஸ்துவின் இரத்தம் குறித்து கண்ட காட்சியினிமிமித்தமாக சாட்சி இடுகிறவனாக மாறிப் போனான்.

30
என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுங்கள் - லெந்து தியானம் 44

என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுங்கள் - லெந்து தியானம் 44

என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான், நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன்

16
இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் - லெந்து தியானம் 43

இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் - லெந்து தியானம் 43

இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கு பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும்.

26
பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் - லெந்து தியானம் 42

பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் - லெந்து தியானம் 42

பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை. நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் என்றார்.

18
இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள் - லெந்து தியானம் 41

இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள் - லெந்து தியானம் 41

இயேசு: இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள், மூன்று நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன்

15
ஓசன்னா! ஓசன்னா!! ஓசன்னா!!! - லெந்து தியானம் 40

ஓசன்னா! ஓசன்னா!! ஓசன்னா!!! - லெந்து தியானம் 40

குருத்தோலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு, அவருக்கு எதிர்கொண்டுபோகும்படி புறப்பட்டு: ஓசன்னா, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற இஸ்ரவேலின் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

15
நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி - லெந்து தியானம் 39

நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி - லெந்து தியானம் 39

நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி அவரே. நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவிர்த்தி செய்கிற பலியாயிருக்கிறார்

12
இயேசுவால் அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் - லெந்து தியானம் 38

இயேசுவால் அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம் - லெந்து தியானம் 38

அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்கு கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

Write your feedback and help us to improve the site.
2023 - 2024 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project